Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Säkerhetsrådgivare

Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Säkerhetsrådgivaren kan antingen vara anställd på företaget eller arbeta som konsult.

En säkerhetsrådgivares huvuduppgifter är:

  • Förebygga olyckor och tillbud
  • Skapa arbetsrutiner för farligt gods hantering
  • Implementera rutiner och regler
  • Rådgivning
  • Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
  • Utbilda i farligt gods
  • Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner
  • Skriva årlig rapport

I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport. Certifieringen måste uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder.

 

Har Ni behov av en säkerhetsrådgivare? Kontakta oss!

 

 

 

 

Nr 3 Brandfarliga vätskor svart
Nr 7D Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7
Nr 8 Frätande ämnen