Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Utbildning

Den som hanterar farligt gods ska enligt lag vara utbildad. Nedan följer en beskrivning över vilka olika krav de fyra regelverken ställer, beroende på arbetsuppgift och transportslag. Vi erbjuder dessa utbildningar men även kurser speciellt anpassade efter Ert företags behov.

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar!

 

Regelverkens utbildningskrav

ADR – väg kräver:

ADR – CHAUFFÖR UTBILDNING
Samtliga chaufförer ska inneha ADR körkort för att vara behöriga att transportera fullvärdiga farligt gods sändningar. Kortet erhålls efter genomförd kurs och godkänd skrivning. Giltigheten är 5 år, därefter krävs repetitionsutbildning.

Utbildningar:

 • Grund klass 2-6 och 8-9
 • Special klass 1
 • Special klass 7
 • Tank
 • Repetitionskurser för ovanstående utbildningar krävs vart 5:e år.

KAPITEL 1.3 UTBILDNING
Samtliga som är involverade i farligt gods hantering skall ha denna minimiutbildning, undantaget ADR-chaufförer. Utbildningen berör t.ex. avsändare, speditörer, terminalarbetare, chaufförer som kör värdeberäknad mängd.
Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Utbildningens innehåll:

 •  Allmän utbildning
 •  Funktionsspecifik utbildning
 •  Säkerhetsspecifik utbildning

IMDG – sjö kräver:

KAPITEL 1.3 UTBILDNING
Innehållet i denna motsvarar de krav som finns i kapitel 1.3 ADR, men med inriktning på sjöregler.

RID – järnväg kräver:

KAPITEL 1.3 UTBILDNING
Innehållet i denna motsvarar de krav som finns i kapitel 1.3 ADR, men med inriktning på järnvägsregler.

DGR – flyg kräver:

IATA-DGR UTBILDNING
Alla avsändare samt speditörer skall som grundregel ha 2 personer/kontor som är IATA-DGR certifierade.

AWARENESS UTBILDNING
All övrig personal skall genomgå en Awareness utbildning enligt 1.5.2 DGR. Innehållet i denna motsvarar de krav som finns i kapitel 1.3 ADR, men med inriktning på flygregler.

Security – Flyg

Samtliga Speditörer och flygplatsterminaler ska vara Security godkända av Transportstyrelsen.
För att erhålla ett godkännande måste respektive bolag ta fram Security rutiner vilka ska godkännas av Transportstyrelsen. Dessa rutiner ska sedan vara väl implementerade hos företagets personal.

Vi kan hjälpa till, både med framtagande av Security rutiner samt utbildning av personal.

Juridik

UTBILDNING I NSAB 2000
REKLAMATIONSHANTERING

 

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar!

ADR utbildning – väg

 • ADR – Chaufför
 • Kapitel 1.3 utbildning

IMDG utbildning – sjö

 • Kapitel 1.3

RID utbildning – järnväg

 • Kapitel 1.3

DGR utbildning – flyg

 • IATA- DGR Certifiering i samarbete med partner
 • Awareness Kapitel 1.5.2

Security – Flyg

Juridik

 • Utbildning i NSAB 2000
 • Reklamationshantering