Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Dangerous gods

Dangerous goods are goods that are explosive, flammable, toxic, radioactive, corrosive or has other properties that may cause damage to people, animals, property or the environment.

All companies consigning, transporting or are involved in the handling of dangerous goods according to Swedish law to have access to a safety advisor for dangerous goods, which is certified by the MSB, the Swedish Civil Contingencies Agency. The Safety Advicer must be certified in all modes of transport used for business operations.

Dangerous goods are divided into nine classes and all products receive a UN established the UN numbers and associated shipping name. Most products will also receive a package group. All manufacturing companies are required to classify their products in order to check if these are covered by the rules for dangerous goods handling. Classification rules are similar in all the dangerous goods regulations.

 

Med farligt gods menas varor som är explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva, frätande eller har andra egenskaper som kan medföra skador på människor, djur, egendom eller miljö.

Samtliga företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt är involverade i hantering av farligt gods ska enligt svensk lag ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, som är certifierad av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Säkerhetsrådgvaren ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget nyttjar.

Farligt gods delas in i 9 klasser och samtliga produkter erhåller ett av FN fastställt UN-nummer med tillhörande officiell transportbenämning. De flesta produkterna erhåller dessutom en förpackningsgrupp. Alla tillverkningsföretag är skyldiga att klassificera sina produkter för att kontrollera om dessa omfattas av reglerna för farligt gods hantering. Klassningsreglerna är lika i samtliga farligt gods regelverk.

Rules for respective modes:

 • ADR – Road
 • RID – Railway
 • DGR – Aviation
 • IMDG – Sea

Dangerous goods are divided into different levels:

 • Dangerous goods transport
 • Class (Limited quantities)
 • Value Calculated amount (only road, rail)
 • Reduced amount,
 • Farligt gods transporter
 • Begränsad mängd (Limited quantities)
 • Värdeberäknad mängd (endast väg, järnväg)
 • Reducerad mängd, Exepted quantities

The regulations require that the companies handling dangerous goods must have procedures for dealing with and that these procedures are well implemented in the company. All of the staff, who are involved in the handling of dangerous goods should undergo a minimum education. See also under training which demands the regulations sets.

Regelverken kräver att de företag som hanterar farlig gods ska ha rutiner för hanteringen och att dessa rutiner är väl implementerade på företaget. Samtliga i personalen, som är involverade i hanteringen av farligt gods ska genomgå en minimiutbildning. Se vidare under utbildning vilka krav regelverken ställer.