Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Safety Advicer

All companies that handle dangerous goods (consigning, loading, unloading, tranship, transport) should have access to a safety advisor for dangerous goods, certified by the MSB, the Swedish Civil Contingencies Agency. The safety adviser may either be an employee of the company or work as a consultant.

Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Säkerhetsrådgivaren kan antingen vara anställd på företaget eller arbeta som konsult.

Safety Advisors main tasks are:

 • Preventing accidents and incidents
 • Create work procedures for dangerous goods handling
 • Implement procedures and rules
 • Consulting
 • Establish and submit any accident reports to MSB
 • Educate the dangerous goods
 • Continuous monitoring compliance with the rules and procedures
 • Writing annual report

In Sweden, requires that a company’s security adviser must be certified in all modes of transport which the company uses in dangerous goods transport. The certification must be updated every 5 years at the MSB. The authorization is valid in all EU countries. Do you need a security adviser? Contact Us!

 • Förebygga olyckor och tillbud
 • Skapa arbetsrutiner för farligt gods hantering
 • Implementera rutiner och regler
 • Rådgivning
 • Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
 • Utbilda i farligt gods
 • Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner
 • Skriva årlig rapport

I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport. Certifieringen måste uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder.   Har Ni behov av en säkerhetsrådgivare? Kontakta oss!

       
Nr 3 Brandfarliga vätskor svart Nr 7D Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7 Nr 8 Frätande ämnen

Spara

Spara