Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Farligt gods

Med farligt gods menas varor som är explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva, frätande eller har andra egenskaper som kan medföra skador på människor, djur, egendom eller miljö.

Samtliga företag som avsänder, transporterar eller på annat sätt är involverade i hantering av farligt gods ska enligt svensk lag ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, som är certifierad av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Säkerhetsrådgvaren ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget nyttjar.

Farligt gods delas in i 9 klasser och samtliga produkter erhåller ett av FN fastställt UN-nummer med tillhörande officiell transportbenämning. De flesta produkterna erhåller dessutom en förpackningsgrupp. Alla tillverkningsföretag är skyldiga att klassificera sina produkter för att kontrollera om dessa omfattas av reglerna för farligt gods hantering. Klassningsreglerna är lika i samtliga farligt gods regelverk.

Regelverk för respektive transportslag:

  • ADR – Väg
  • RID – Järnväg
  • DGR – Flyg
  • IMDG – Sjö

Farligt gods delas upp i olika nivåer:

  • Farligt gods transporter
  • Begränsad mängd (Limited quantities)
  • Värdeberäknad mängd (endast väg, järnväg)
  • Reducerad mängd, Exepted quantities

Regelverken kräver att de företag som hanterar farlig gods ska ha rutiner för hanteringen och att dessa rutiner är väl implementerade på företaget. Samtliga i personalen, som är involverade i hanteringen av farligt gods ska genomgå en minimiutbildning. Se vidare under utbildning vilka krav regelverken ställer.