Flyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Lastbil
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Fartyg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?
Tåg
Har ni behov av en säkerhetsrådgivare?

Vi är experter på rådgivning inom farligt gods.

Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar,
transporterar) skall ha tillgång till en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, certifierad Säkerhetsrådgivare för farligt gods. Denna kan antingen vara anställd på företaget eller som konsult.

En säkerhetsrådgivares huvuduppgifter är

  • Förebygga olyckor och tillbud
  • Skapa arbetsrutiner för farligtgodshantering
  • Implementera rutiner och regler
  • Rådgivning
  • Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB
  • Utbilda i farligt gods
  • Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner
  • Skriva årlig rapport

I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga
transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport. Certifieringen måste
uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder.

Är ni i behov av en säkerhetsrådgivare? Kontakta oss!

Våra tjänster

Säkerhetsrådgivare
Farligt gods rådgivning
Juridik, sjö och transporträtt
Flygsecurity

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar och kurser
speciellt anpassade efter behov.

Läs mer om våra utbildningar